Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo na základě smlouvy o účasti v online programu (dále jen „smlouva o účasti v online programu“)uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem, prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.katkapesatova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PROVOZOVATELEM A POSKYTOVATELEM SLUŽEB JE:

Kateřina Pešatová
Adresa: Křivoklátská 188, 273 51 Unhošť
IČO: 06351816
Email: popelkovafitness@gmail.com
Telefon:+420 776 774 828
(dále jen „poskytovatel“)

2.1. Poskytovatel není plátcem DPH

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Uživatel může provádět objednávání programů bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Uživatel po objednání programu a zaplacení faktury obdrží od poskytovatele přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu.

3.2. Uživatel je při objednávání programu povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a přístupové údaje k uživatelskému účtu chránit před zneužitím třetí osobou.

3.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. ONLINE PROGRAM

4.1. Online programy obsahují instruktážní videa s komentářem týkajícím se správného provedení cviků, tréninkový plán, popis cviků a případně i další obsah. Jeden trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut. Konkrétní programy jsou specifikovány na webu poskytovatele. Program se konkrétnímu uživateli zobrazuje postupně, aby bylo možné dodržet jeho progres.

4.2. Poskytovatel může konkrétní program upravit a konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jiným.

4.3. Uživatel si na webu poskytovatele vybere konkrétní program. Jednotlivé programy, jsou uživateli přístupné kdykoli a kdekoli, uživatel tak může cvičit podle vlastního uvážení - tréninky nejsou vázané na určitý konkrétní čas. Tréninkový plán a popisy jednotlivých cviků si může uživatel vygenerovat do souboru PDF a následně stáhnout.

4.4. Přihlásit se do programu je možné z jakéhokoli webového prohlížeče, a to prostřednictvím osobních přístupových údajů. Pro správné fungování programu je doporučeno, aby měl uživatel nainstalovanou nejnovější verzi příslušného webového prohlížeče.

5. PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele jeho zákonný zástupce.

5.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá účast v online programu je na vlastní nebezpečí, poskytovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků apod.

5.3. Při cvičení je uživatel povinen dbát na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních.

5.4. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi trenéra a instrukcemi v online programu uvedenými a případně si obstarat na své náklady nutné pomůcky a nářadí.

5.5. Uživatel může konzultovat i konkrétní otázky předem/ v průběhu programu vymezeným způsobem, zpravidla pomocí webového formuláře, nebo e-mailu.

5.6. Uživatel nesmí nijak šířit obsah vytvořený poskytovatelem, nemá žádnou licenci daný obsah dále využívat mimo program poskytovatele. Toto se netýká sdílení svých zkušeností např. na sociálních sítích.

5.7. Uživatel má povinnost uchovávat své heslo do uživatelského rozhraní v tajnosti.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Aktuální cena za program je uvedena u každého jednotlivého produktu zvlášť na webových stránkách poskytovatele www.katkapesatova.cz.

6.2. Sjednaná částka bude uhrazena bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele.

6.3. Všechny platby jsou přijímány v českých korunách.

6.4. Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazení platby.

6.5. Odesláním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

7. DODACÍ LHŮTA A ZPŮSOB DORUČENÍ

7.1. Dodací lhůta začíná plynout následující pracovní den ode dne připsání sjednané částky na bankovní účet poskytovatele.

7.2. Tréninkový plán bude odeslán na emailovou adresu uvedenou uživatelem v objednávce a to nejpozději do 5 pracovních dnů (u pevně daných programů) po zaplacení jeho ceny a to tak, že uživateli budou prostřednictvím e-mailové zprávy zaslány jeho osobní přihlašovací údaje a odkaz pro přihlášení se do on-line programu. U programu na míru je dodací lhůta programu 14 dní po zaplacení jeho ceny, dodání probíhá stejným způsobem jako u pevně daných programů.

7.3. Za okamžik dodání on-line programu se považuje okamžik, kdy bude uživateli tato e-mailová zpráva doručena. Tento způsob dodání on-line programu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout.

7.4. V případě, že by uživateli nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění online programu, je nutné informovat poskytovatele.

7.5. Žádný z online produktů nenahrazuje zdravotní péči a poskytovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za užití metod.

8. PRÁVA UŽIVATELE/SPOTŘEBITELE

8.1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

8.1.1. Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách.

8.1.2. Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

8.1.3. Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.1.4. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce 8.1.2. a 8.1.3. tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění:
“Já, níže podepsaný XY, nar. dne DDMMRR, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi jako poskytovatelem na straně jedné a mojí osobou jako uživatelem na straně druhé.“

8.1.5. Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Nesplní-li poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může uživatel službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u poskytovatele písemně (postačí emailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

9.2. V reklamaci musí uživatel vylíčit, důvody jejího podání, aby bylo jasné, co je v nepořádku.

9.3. Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

9.4. Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

9.5. Poskytovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A KNOW-HOW POSKYTOVATELE

10.1. On-line produkty jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

10.2. Uživatel může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

10.3. Veškeré texty, videa a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

11. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

11.2. Správcem Vašich osobních údajů je Kateřina Pešatová, Křivoklátská 188, 273 51 Unhošť, email: popelkovafitness@gmail.com, tel: +420 776 774828 (dále jen „správce"). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

11.3. Správce zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností, dále na základě oprávněného zájmu a v určitých případech na základě souhlasu uživatele. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení o ochraně osobních údajů.

11.4. Pokud by se uživatel domníval, že při zpracovávání osobních údajů poskytovatel porušuje platné právní předpisy, má právo požádat poskytovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Uživatel má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

11.5. Doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

11.6. Uživatel má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu popelkovafitness@gmail.com.

11.7. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

12.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu obchodních podmínek. Aktualizované znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách poskytovatele a informace o změně obchodních podmínek bude podle volby poskytovatele učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním obchodních podmínek na uživatelem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byla uživateli změna obchodních podmínek oznámena.

12.3. V případě, že uživatel nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny obchodních podmínek. V případě, že uživatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

12.4 Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

12.6. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2023.